حمایت چین از دولت میانمار حمایت چین از دولت میانمار