کره شمالی تهدید کرد: ژاپن را غرق می کنیم کره شمالی تهدید کرد: ژاپن را غرق می کنیم