363 میلیارد و 549 میلیون ریال در تالار بورس کیش خرید و فروش شد 363 میلیارد و 549 میلیون ریال در تالار بورس کیش خرید و فروش شد