پیش بینی هواشناسی از افزایش محسوس دما و رطوبت دراستان بوشهر پیش بینی هواشناسی از افزایش محسوس دما و رطوبت دراستان بوشهر