آذربایجان قرارداد توسعه میدان نفتی آذری - چراغ - گونشلی را تمدید کرد آذربایجان قرارداد توسعه میدان نفتی آذری - چراغ - گونشلی را تمدید کرد