رئیس کل بانک مرکزی برای عقد قراردادهای تامین مالی عازم چین شد رئیس کل بانک مرکزی برای عقد قراردادهای تامین مالی عازم چین شد