سالانه 580 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در چابهار تولید می شود سالانه 580 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در چابهار تولید می شود