معارفه استاندار جدید قزوین سه شنبه هفته آینده برگزار می شود معارفه استاندار جدید قزوین سه شنبه هفته آینده برگزار می شود