رکورد تاریخی در بنزین سوزی رکورد تاریخی در بنزین سوزی