تجهیز گمرک به ۳۱ ایکس‌ری کامیونی تا ماه آینده تجهیز گمرک به ۳۱ ایکس‌ری کامیونی تا ماه آینده