با حضور در رده بیست و پنجم دنیا / شاگردان کی روش بالاتر از بازیکنان ادوکات با حضور در رده بیست و پنجم دنیا / شاگردان کی روش بالاتر از بازیکنان ادوکات