پوگبا: مصدومیتم به زودی رفع خواهد شد پوگبا: مصدومیتم به زودی رفع خواهد شد