العامری: جنگ داخلی، نتیجه حتمی همه‌پرسی کردستان است العامری: جنگ داخلی، نتیجه حتمی همه‌پرسی کردستان است