امارات، مصر، عراق و چین به ناظران مذاکرات آستانه درباره سوریه می‌پیوندند امارات، مصر، عراق و چین به ناظران مذاکرات آستانه درباره سوریه می‌پیوندند