بانک جهانی از امروز میزبان پاکستان وهند برای حل مناقشات آب است بانک جهانی از امروز میزبان پاکستان وهند برای حل مناقشات آب است