احتمال اقامت دائم ملک سلمان در شهر سیاحتی طنجه مراکش احتمال اقامت دائم ملک سلمان در شهر سیاحتی طنجه مراکش