موسوی دیدار با صنعت نفت را از دست داد موسوی دیدار با صنعت نفت را از دست داد