کین: لیورپولی‌ها مثل بچه مدرسه‌ای‌ها دفاع می‌کنند/ تیم‌هایی امثال رئال به آنها خواهند خندید کین: لیورپولی‌ها مثل بچه مدرسه‌ای‌ها دفاع می‌کنند/ تیم‌هایی امثال رئال به آنها خواهند خندید