آتش سوزی در یکی از مدارس قرآنی مالزی جان ۲۴ نفر را گرفت آتش سوزی در یکی از مدارس قرآنی مالزی جان ۲۴ نفر را گرفت