گفتگوی تلفنی «موگرینی» و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی «موگرینی» و معاون رئیس جمهور آمریکا