معارضان قطر«عبدالله بن علی آل ثانی» را جانشین امیرقطر معرفی کردند معارضان قطر«عبدالله بن علی آل ثانی» را جانشین امیرقطر معرفی کردند