احتمال اضافه شدن چند کشور ناظر به مذاکرات آستانه احتمال اضافه شدن چند کشور ناظر به مذاکرات آستانه