پارلمان کردستان بعد از ۲ سال تشکیل جلسه می دهد پارلمان کردستان بعد از ۲ سال تشکیل جلسه می دهد