چه کنیم تا یک مدیر 46 ساله دستیار جوان وزیر نشود! چه کنیم تا یک مدیر 46 ساله دستیار جوان وزیر نشود!