شتاب‌دهنده ایرانی در لیست برترین‌های خاورمیانه قرار گرفت شتاب‌دهنده ایرانی در لیست برترین‌های خاورمیانه قرار گرفت