نباید ارزش اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری انکار شود نباید ارزش اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری انکار شود