کشف پروتئینی که از زخم جلوگیری می کند کشف پروتئینی که از زخم جلوگیری می کند