تایلندی ها با همکاری موسس آمازون صاحب ماهواره می شوند تایلندی ها با همکاری موسس آمازون صاحب ماهواره می شوند