سطح همکاریهای ارتباطی ایران و آفریقای جنوبی افزایش می یابد سطح همکاریهای ارتباطی ایران و آفریقای جنوبی افزایش می یابد