ضرورت توجه به پیوست فرهنگی فناوری‌/ توانمند سازی فارغ التحصیلان ضرورت توجه به پیوست فرهنگی فناوری‌/ توانمند سازی فارغ التحصیلان