وزیر ارتباطات به صرف صبحانه کاری اتاق بازرگانی دعوت شد وزیر ارتباطات به صرف صبحانه کاری اتاق بازرگانی دعوت شد