حضور تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی کمیکار حضور تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی کمیکار