کشت و برداشت اتوماتیک برای نخستین بار در یک مزرعه کشت و برداشت اتوماتیک برای نخستین بار در یک مزرعه