نقص قوانین بانکی و گمرکی برای کسب وکارهای نوپا/ نبود برنامه منسجم نقص قوانین بانکی و گمرکی برای کسب وکارهای نوپا/ نبود برنامه منسجم