بانک میکروارگانیسم های مرکز ذخایر ژنتیکی دارای اعتبار جهانی شد بانک میکروارگانیسم های مرکز ذخایر ژنتیکی دارای اعتبار جهانی شد