برقراری ویدئوکنفرانس کوانتومی بین قاره ای انجام شد برقراری ویدئوکنفرانس کوانتومی بین قاره ای انجام شد