حاج «علی حیدری» پدر قاریان شهید «حسین و جواد» به فرزندان شهیدش پیوست حاج «علی حیدری» پدر قاریان شهید «حسین و جواد» به فرزندان شهیدش پیوست