آرام دل و قرار زینب/ خوش می‌روی از کنار زینب آرام دل و قرار زینب/ خوش می‌روی از کنار زینب