لرزه نگاری عمیق در منطقه مکران آغاز شد لرزه نگاری عمیق در منطقه مکران آغاز شد