آنتن دهی تلفن همراه در اندیکا مختل است/ مخابرات مشکل را حل نکرد آنتن دهی تلفن همراه در اندیکا مختل است/ مخابرات مشکل را حل نکرد