نخستین نسل از ربات های جنگی زیرآبی ساخته شد نخستین نسل از ربات های جنگی زیرآبی ساخته شد