کسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی کمیکار توسط دانشگاه امیرکبیر کسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی کمیکار توسط دانشگاه امیرکبیر