رونمایی انیمیشن «اکتسابات انتسابی» در جشنواره «انیمست» رونمایی انیمیشن «اکتسابات انتسابی» در جشنواره «انیمست»