اهدا پنجمین تندیس شهید دریاقلی سورانی به سیدکریم حجازی اهدا پنجمین تندیس شهید دریاقلی سورانی به سیدکریم حجازی