اکران جشنواره عمار در اولین «سینماهیئت» مصلای نماز جمعه اکران جشنواره عمار در اولین «سینماهیئت» مصلای نماز جمعه