بیش از هزار زمین‌لرزه در شهریورماه امسال ثبت شد بیش از هزار زمین‌لرزه در شهریورماه امسال ثبت شد