سفرهای هوایی حداکثر ۳۰ دقیقه می شود سفرهای هوایی حداکثر ۳۰ دقیقه می شود