آخرین وضعیت ۶ ماهواره بومی/ تعیین تکلیف «مصباح» تا پایان سال آخرین وضعیت ۶ ماهواره بومی/ تعیین تکلیف «مصباح» تا پایان سال