جزئیات تسهیلات به برگزیدگان نانویی اعلام شد جزئیات تسهیلات به برگزیدگان نانویی اعلام شد