اکران ۴ فیلم از صبح چهارشنبه/ تغییر گروه «من و شارمین» و ادامه نمایش اکران ۴ فیلم از صبح چهارشنبه/ تغییر گروه «من و شارمین» و ادامه نمایش